top of page

Zasiłek pogrzebowy

Śmierć bliskiej osoby jest trudnym wydarzeniem dla całej rodziny. Nie zależnie od poczucia straty i żałoby, trzeba niezwłocznie zająć się organizacją pogrzebu.
Koszty jakie będziemy musieli ponieść w takiej sytuacji nie raz przekraczają możliwości naszego budżetu. Jednak nie jest to sytuacja beznadziejna, ponieważ możemy starać się o zasiłek pogrzebowy. W tym artykule postaramy się wyjaśnić, co należy zrobić, aby taki zasiłek otrzymać i kto się może o niego ubiegać.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która poniosła koszty związane z organizacją
pogrzebu. Mogą to być członkowie rodziny osoby zmarłej, ale również dom pomocy społecznej czy pracodawca.
W tej chwili zasiłek pogrzebowy to maksymalnie 4 tysiące złotych. Jeżeli pogrzeb organizuje najbliższa rodzina to w takim wypadku wypłata zasiłku będzie zawsze w maksymalnej wysokości.

W momencie kiedy koszty zostaną rozłożone pomiędzy kilka osób z rodziny, wtedy każde z nich dostanie zwrot proporcjonalny do poniesionych kosztów. Jednak jeżeli organizacją pochówku zajmuje się instytucja bądź osoba prywatna spoza rodziny zmarłego, to zwrot będzie do wysokości udokumentowanych wydatków, nie więcej niż 4 tys. zł.

 

Kto może otrzymać zasiłek pogrzebowy?
Każdy, kto spełni jeden z poniższych warunków:
• jest objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobiera emeryturę albo rentę i        zmarły był z jego rodziny,
• zmarły był objęty ubezpieczeniem rentowym w ZUS, pobierał emeryturę lub    

  rentę albo spełniał warunki, żeby dostać emeryturę albo rentę,
• zmarły nie miał ubezpieczenia, ale miał zasiłek chorobowy albo świadczenie  

  rehabilitacyjne.

 

Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy ?
Po pierwsze należy pamiętać, że zasiłek pogrzebowy wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych i to właśnie tam musimy się udać z pełną dokumentacją.
Dokumenty możemy złożyć w jednostce ZUS, która wypłacała emeryturę albo rentę zmarłemu, bądź w oddziale ZUS zgodnym z miejscem naszego zamieszkania. Żeby jednak otrzymać takie pieniądze musimy najpierw skompletować kilka dokumentów, które są niezbędne do rozpatrzenia naszego wniosku.

Przede wszystkim należy pobrać i wypełnić wniosek, jest to druk Z-12. Możemy go znaleźć na stronie internetowej ZUS bądź w każdej placówce ZUS w
kraju. Oprócz tego dokumentu potrzebne będą jeszcze:
+ skrócony odpis aktu zgonu
+ oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku - kopie rachunków potwierdzone przez bank za    

   zgodność z oryginałem;
+ dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub    

  dowód osobisty zawierający wymagane dane);
+ zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku, gdy zmarła osoba była ubezpieczona)  

   lub dowód ubezpieczenia członka rodziny, nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

W przypadku ubezpieczenia społecznego rolników obowiązują te same zasady co w ZUS. Jedyną różnicą jest wniosek o nazwie KRUS SR-26, który należy złożyć we właściwym oddziale KRUS.
Są to dokumenty, które będą podstawą do wypłacenia świadczenia. Pamiętajmy jednak, że osoba ubiegająca się o zwrot kosztów musi posiadać przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem. Przydatną informacją, która pozwoli nam zaoszczędzić w tym trudnym momencie sporo czasu i nerwów jest fakt, że osoby starające się o zasiłek pogrzebowy są obsługiwane w oddziałach ZUS poza kolejnością. Wypłata zasiłku musi nastąpić nie później niż w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do przyznania prawa do zasiłku.

 

Ile mamy czasu na złożenie wniosku? 

Jeżeli chcemy się ubiegać o zasiłek pogrzebowy pamiętajmy, że musimy wystąpić o niego nie później niż 12 miesięcy po śmierci osoby, której koszty pogrzebu pokryliśmy. Jeżeli osoba jest zaginiona, to te 12 miesięcy płynie od dnia pogrzebu. Czyli termin nie biegnie od ustalonego dnia śmierci, lecz od dnia faktycznego pochówku. W takim wypadku musimy także pamiętać o dostarczeniu dokumentów z policji czy
prokuratury. W tej chwili zasiłek pogrzebowy jest dużo niższych względem lat poprzednich i często nie wystarcza na pokrycie wszystkich kosztów związanych z organizacją ceremonii i wykonaniem nagrobka. Są to jednak pieniądze, które nam się należą i mimo trudnego okresu jakim jest śmierć bliskiej osoby warto pamiętać aby się o nie ubiegać. Te pieniądze na pewno pomogą nam pokryć najpilniejsze wydatki związane z organizacją pogrzebu.

oprac. W.Jakubek

24.03.2016 r.

bottom of page