top of page

Fundacja ZDROWIE i OPIEKA ul. Młyńska 3/8, 40-098 Katowice, tel. +48 32/253-75-00, NIP: 634-276-94-74, REGON: 241799440, KRS: 0000370578

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

PODCZAS PIKNIKU ZDROWIA

w dniu 10 czerwca 2017

Na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. – o Bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 504), ustawodawca zobowiązuje organizatora imprezy masowej do sporządzenia i udostępnienia Regulaminu imprezy masowej.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

  1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywały na jej terenie.

  2. Celem niniejszego regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie.

  3. Warunkiem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie w czasie jej trwania jest respektowanie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.

  4. Użyte w dalszej części regulaminu określenia oznaczają

                a) teren imprezy – miejsce wydzielone przez organizatora i oznaczone biało – czerwoną taśmą.

                b) organizator imprezy

                c) uczestnik imprezy – osoba obecna na imprezie, w tym: widzowie, osoby z obsługi technicznej,          

                   przedstawiciele instytucji państwowych, ochrona oraz osoby z identyfikatorem.

                d) służby porządkowe – powołane przez organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony,

                    legitymujący się identyfikatorem, których zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo osób uczestniczących

                    w imprezie.

 

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY

 

Wstęp na teren imprezy w czasie jej trwania jest możliwy na podstawie zaproszenia i przysługuje wszystkim uczestnikom imprezy zarejestrowanych na liście gości z pewnymi wymaganiami i zastrzeżeniami.

Zakaz wstępu na imprezę obowiązuje osoby:

 1. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową,

 2. wobec których został wydany zakaz zagraniczny,

 3. odmawiające poddania się czynnościom,

 4. znajdujące się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 5. posiadające broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje, o których mowa w pkt 9,

 6. zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,

 7. uczestnicy imprezy są obowiązani zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowienia regulaminów terenu i imprezy masowej,

 8. uczestnikom imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania broni, lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

 9. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób dorosłych i na ich odpowiedzialność.

 

III. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE.

 

 1. Organizator imprezy zobowiązany jest do zabezpieczenia porządku i bezpieczeństwa imprezy zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych.

 2. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, ze wstęp na teren jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu.

 3. Organizator imprezy jest odpowiedzialny za:

           1) bezpieczeństwo podczas stosowania efektów specjalnych przez występujące zespoły,

           2) stan urządzeń nagłaśniających i oświetlających,

           3) montaż ramp oraz innych konstrukcji i urządzeń, zgodnie z ich przeznaczeniem, dokumentacją oraz innymi 

               obowiązującymi przepisami,

           4) zapewnienie przejrzystości dróg ewakuacyjnych,

           5) eliminowanie wszystkich innych zachowań uczestników imprezy mogących stanowić przyczynę zagrożenia,

   4. Organizator imprezy zapewnia bezpieczeństwo podczas imprezy m.in. poprzez:

           1) zapoznanie pracowników obsługi imprezy oraz służb porządkowych z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu   

               gaśniczego, medycznego oraz hydrantów,

           2) przeszkolenie służb porządkowych w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobów alarmowania straży 

               pożarnej oraz zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego.

    5. Służby porządkowe są uprawnione do:

           1) sprawdzania i stwierdzania uprawnień osób do uczestniczenia w imprezie masowej, a w przypadku 

               stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

           2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

           3) przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą przedmioty, o 

               których mowa w pkt 9,

           4) wydawanie poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się 

               niezgodnie  z regulaminem imprezy masowej lub regulaminem terenu, a w przypadku niewykonania tych

               poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,

          5) ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr 

               powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.

          6) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony oraz kajdanek 

              lub ręcznych miotaczy gazu, w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na

              członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę oraz niewykonanie poleceń, o których mowa w

              ppkt 4, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia.

   6. Czynności wymienione w pkt 16 powinny być wykonane w sposób możliwie najmniej naruszający godność ludzką 

       oraz inne dobra osobiste, w stosunku do której zostały podjęte.

 

V. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY.

 

 • Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy, regulaminu terenu, lub regulaminu imprezy masowej przez służby porządkowe lub służby informacyjne podlega karze grzywny nie mniejszej niż 2000 zł. Tej samej karze podlega, kto w czasie trwania imprezy masowej przebywa w miejscu nie przeznaczonym dla publiczności.

 • Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerią Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2000 zł.

 • Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

 • Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 • Postępowanie w sprawach o wykroczenie określone w pkt 16 – 18 prowadzi się na podstawie przepisów o postępowaniu przyspieszonym.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny:

       1) na stronie internetowej organizatora,

       2) w siedzibie organizatora,

       3) w punktach informacyjnych na terenie imprezy w czasie jej trwania.

   2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez   

       masowych.

   3. Zmiany regulaminu wymagają podania ich do wiadomości na stronie internetowej organizatora.

bottom of page